Håndtering af personlige oplysninger

Opbevaring af personfølsomme oplysninger

Som psykolog følger jeg gældende lovgivning vedr. GDRP-retningslinjer.

Tavshedspligt

Jeg er underlagt psykologloven, og jeg har fuld tavshedspligt omkring de ting, du fortæller i samtale. Jeg videregiver kun oplysninger med dit samtykke og vidende.

Oplysningspligt og underretningspligt

De eneste tidspunkter, jeg må bryde min tavshedspligt er, hvis jeg vurderer, at du er til bare for dig selv eller andre (oplysningspligt), eller hvis jeg får mistanke om, at et barn eller ung under 18 år oplever alvorlig mistrivsel eller er til fare for sig selv eller andre (underretningspligt).

Journalpligt

Som psykolog er jeg forpligtet til at føre journal og opbevare den i 5 år fra sidste notat. Dvs. at jeg fører journal fra samtaler og opbevarer oplysninger indkommet i din sag (fx sagsakter fra læge, sygehus, jobcenter, skole, PPR, socialrådgiver).

Dine rettigheder

Ved ønske om agtindsigt, kan du henvende dig direkte til mig. Eventuelle fejl eller misforståelser kan rettes i en journal, hvis du har kommentarer, kan disse til enhver tid vedlægges din journal.

Utilsigtede hændelser og klagemuligheder

Skulle du opleve utilsigtede hændelser eller utilfredshed i dit samarbejde med mig, håber jeg, du vil informere mig om det med det samme. Du har også altid mulighed for at indberette utilsigtede hændelser til Styrelsen for patientsikkerhed, ligesom du kan indgive klage til Psykolognævnet.